Vedtægter

Navn og Hjemsted

Foreningens navn er PAH Patientforeningen: Foreningen er en non-profit organisation, der arbejder for
information om PAH sygdomme til patienter og deres pårørende.

Foreningen har hjemsted i København.

Formål

PAH Patientforeningens formål er:

 • At skabe større viden om PAH sygdomme samt national og international forskning på området.
 • At støtte patienter med PAH sygdomme og deres pårørende med bl.a. information og rådgivning.
 • At repræsentere danske patienter med PAH sygdomme i nationale og internationale organisationer med lignende formål.

 Midler til opnåelse af patientforeningens formål

 1. Opnåelse af patientforeningens formål kan opdeles i ikke-kommercielle aktiviteter og kommercielle midler som beskrevet nedenfor under punkt 2. og 3.
 2. Ikke-kommercielle aktiviteter vil være: Møder, foredrag og sammenkomster, der primært skal formidle information om diagnostik og behandling af PAH sygdomme. Endvidere skal disse aktiviteter fremme erfaringsudveksling mellem patienter og pårørende.
 3. Kommercielle midler vil være støtte fra firmaer og andre sponsorer som f.eks. frivillige private donationer.

Medlemskab

Alle kan blive medlemmer af PAH Patientforeningen.

Ved medlemskab forventes det, at medlemmerne bestræber sig på at fremme foreningens arbejde. Medlemmer er berettiget til at deltage i alle arrangementer afholdt af foreningen og til at gøre brug af foreningens services.

Medlemskab er opdelt i ordinære medlemmer, ekstraordinære medlemmer og æresmedlemmer:

 1. Ordinære medlemmer er de medlemmer, der tager del i foreningens arbejde. Ordinære medlemmer er berettiget til at stemme på generalforsamlinger både ved fremmøde og ved overdragelse af fuldmagt. Ordinære medlemmer skal betale kontingent.
 2. Ekstraordinære medlemmer er medlemmer, der ikke direkte tager del i foreningens arbejde. Ekstraordinære medlemmer skal indstilles af generalforsamlingen og skal vedtages ved simpelt flertal af bestyrelsen på bestyrelsesmøder. Ekstraordinære medlemmer er ikke berettiget til at stemme på generalforsamlinger.
 3. Æresmedlemmer skal indstilles af generalforsamlingen og skal vedtages ved simpelt flertal af bestyrelsen på bestyrelsesmøder. Æresmedlemmer er berettiget til at stemme på generalforsamlinger både ved fremmøde og ved overdragelse af fuldmagt. Den endelige optagelse som ordinær og ekstraordinær medlem vedtages af bestyrelsen. Medlemskab kan afvises uden angivet grund.

Opsigelse af medlemskab

Medlemskab ophæves ved dødsfald, frivillig udmeldelse, sletning eller eksklusion af foreningen. Eksklusion af medlemmer kan dikteres af bestyrelsen ved opførsel, der skader foreningens omdømme og anseelse og hvis medlemmer misligholder de vedtægter og de beslutninger, der er besluttet på generalforsamlingen.

Eksklusion af medlemmer skal fremsættes, behandles og godkendes på førstkommende generalforsamling. Alle medlemsrettigheder er sat i bero, indtil der er truffet beslutning om eksklusion på generalforsamlingen.

Organisering af patientforeningen:

Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Der afholdes ordinær generalforsamling en gang hvert år inden udgangen af oktober måned.

En ekstraordinær generalforsamling kan gennemføres inden for tre måneder, efter det er bekendtgjort af bestyrelsen på en ordinær generalforsamling eller på baggrund af en skriftlig opfordring fra mindst 1/3 af medlemmerne eller på opfordring af revisor.

Alle medlemmer skal indkaldes skriftligt til såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger. Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest 4 uger inden den fastlagte dato for generalforsamlingen. Indkaldelsen udarbejdes af bestyrelsen og skal indeholde en dagsorden. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

Valide beslutninger kan kun finde sted inden for den udsendte dagsorden, bortset fra opfordring til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Alle medlemmer er berettiget til at deltage i generalforsamlinger. Deltagelse i generalforsamlinger kan overdrages ved fuldmagt. Kun ordinære medlemmer og æresmedlemmer er berettigede til at stemme, enten ved fremmøde eller ved overdragelse af fuldmagt.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når de stemmeberettigede medlemmer er til stede uanset antal.

Valg og beslutninger på generalforsamlinger kan generelt vedtages ved simpelt flertal.

Beslutninger der omfatter ændringer af foreningens vedtægter eller opløsning af foreningen kræver flertal fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer. Ændringsforslag skal fremgå af dagorden.

Generalforsamlingens ansvar

 • Modtage og godkende årsregnskabet.
 • Udnævnelse og fravalg af medlemmer af bestyrelsen og revisor.
 • Forslag om tildeling og fratagelse af ekstraordinært medlemskab.
 • Forslag om tildeling og fratagelse af æresmedlemskab.
 • Beslutninger vedrørende ændringsforslag til vedtægterne og frivillig opløsning af foreningen.
 • Deltage aktivt og tage del i beslutninger vedrørende øvrige emner på dagsordenen.

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

 • Valg af dirigent og referent.
 • Formandens beretning om foreningens liv og aktiviteter i det forløbne år.
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 • Forelæggelse af budget.
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Herunder Formand, Næstformand og Kasser samt øvrige bestyrelsesmedlemmer.
 • Valg af revisor.
 • Fastlæggelse af medlemskontingent.
 • Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen.
 • Eventuelt.

Bestyrelse

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.

Bestyrelsen er ansvarlig for:

 • Udarbejdelse af årsregnskab og udarbejdelse af budget.
 • Forvaltning af aktiverne i foreningen.
 • Forberedelse og afholdelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
 • Administration, eksklusion og sletning af medlemmer.
 • Ansøgning og ansættelse af medarbejdere i foreningen.

Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren og op til 4 ordinære medlemmer samt eventuelle suppleanter. Bestyrelsen er valgt for 2 år af gangen. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg forskudt – formand og ordinære bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. Næstformand og kasserer er på valg i ulige år.

Forlader et medlem valgt af generalforsamlingen bestyrelsen i valgperioden, fungerer suppleanter indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller næstformanden enten skriftligt eller mundtligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er indkaldt og mindst halvdelen er repræsenteret. Beslutninger kan generelt vedtages ved simpelt flertal. Er der stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Formanden er ordstyrer ved bestyrelsesmøder. Ved formandens fravær overgår ordstyrerposten til næstformanden. Hvis hverken formand eller næstformanden deltager, skal ordstyrerposten varetages af bestyrelsens ældste medlem.

Bestyrelsen eller enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fravælges af generalforsamlingen.

Særlige forpligtigelser for de enkelte medlemmer af bestyrelsen:

Formanden er højeste myndighed i foreningen. Sammen med kasseren repræsenterer han officielt foreningen over for revision og tredje parter. Kasseren er ansvarlig for foreningens daglige finansielle forretninger, udarbejdelse af årsregnskab samt repræsentant over for pengeinstitut. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Er formanden eller kasseren forhindret i at udføre deres forpligtigelser, skal de varetages af bestyrelsens øvrige medlemmer.

Revisor

Revisor er valgt af generalforsamlingen for 2 år. De kan genvælges.

Revisor er ansvarlig for den løbende support i forretningsanlæggende. De skal revidere foreningens konti. Kasseren er ansvarlige for fremlæggelsen af årsregnskabet på generalforsamlingen.

Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen skal besluttes på en ekstraordinær generalforsamling, hvor kun dette emne er på dagsordenen og kan ske hvis forslaget opnår 2/3 majoritet.

Generalforsamlingen skal også beslutte anvendelsen af foreningens eventuelle midler, der som hovedregel skal gives videre til en organisation med samme eller sammenlignelig formål.

 

Meld dig ind i dag.

Meld dig ind i PAH Patientforeningen, og støt op om det arbejde vi gør for PAH patienter og deres pårørende.