Bestyrelsen

Vi er 6 personer i bestyrelsen. Fem af os er patienter og en er pårørende. Fælles for os patienter er, at vi lever et aktivt liv trods sygdommens til tider begrænsende indvirkning på vores hverdag. Vi er tilknyttet forskellige PAH- Centre, ligesom vi modtager forskellig behandling.

Bestyrelsen er blandt andet ansvarlig for:

  • Udarbejdelse af årsregnskab og udarbejdelse af budget.
  • Forvaltning af aktiverne i foreningen.
  • Forberedelse og afholdelse af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.
  • Administration, eksklusion og sletning af medlemmer.
  • Ansøgning og ansættelse af medarbejdere i foreningen.
  • Bestyrelsen består af formanden, næstformanden, kassereren, 2 til 4 ordinære medlemmer samt eventuelle suppleanter.
  • Bestyrelsen er valgt for 2 år af gangen.
  • Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen.

Forlader et medlem valgt af generalforsamlingen bestyrelsen i valgperioden, fungerer suppleanter indtil næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller næstformanden enten skriftligt eller mundtligt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når alle medlemmer er indkaldt og mindst halvdelen er repræsenteret.

Beslutninger kan generelt vedtages ved simpelt flertal. Er der stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

Formanden er ordstyrer ved bestyrelsesmøder. Ved formandens fravær overgår ordstyrerposten til næstformanden. Hvis hverken formand eller næstformanden deltager, skal ordstyrerposten varetages af bestyrelsens ældste medlem.

Bestyrelsen eller enkelte medlemmer af bestyrelsen kan fravælges af generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen:

Sofie Moldenhawer Christensen – Bestyrelsesformand
Fik diagnosticeret SLE (Lupus) i 2006 og PAH i 2010.
Bor i København. Er uddannet pædagog og har desuden studeret fotografi i England og kunsthistorie på Københavns Universitet. Er idag førtidspensionist. Har deltaget i bestyrelsesarbejdet siden foreningens start i 2014.

Ditte Geraldine Mejlsted Lundsgaard – Næstformand
Blev diagnosticeret PAH i 2012 og bindevævssygdommen MCTD (Mixed Connective Tissue disease). Bor i Viborg med sin mand Jeppe og deres søn Axel. Er uddannet cand. pæd. og arbejder i fleksjob som underviser og jobindsatsmedarbejder under beskæftigelsesforvaltningen i Viborg Kommune. Har været en del af bestyrelsen siden 2014.

Bjarne Hoeg-Heise – Kasserer
Diagnosticeret med PAH i 2005. Bor sammen med sin kone Ane og deres to børn Silke og Alfred. Er uddannet revisor men arbejder indenfor økonomi i fleksjob. Har været medlem af bestyrelsen siden etableringen af foreningen i 2014.

Anne Sinkbæk – Bestyrelsesmedlem
Blev diagnosticeret med PAH og kroniske blodpropper i lungerne i jan. 2016 og blev opereret for sidstnævnte i maj 2016. Bor på Møn sammen med sin kæreste, Peter. Er uddannet cand. merc. i kommunikation og arbejder i dag med forretningsudvikling og markedsføring i fleksjob. Anne er valgt ind i bestyrelsen i 2020.

 

Meld dig ind i dag.

Meld dig ind i PAH Patientforeningen, og støt op om det arbejde vi gør for PAH patienter og deres pårørende.