PAH Patientforeningen indkaldelse til generalforsamling d. 24. september 2023

Dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning om foreningens liv og aktiviteter i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
  Der er ikke valg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer, da der jf. vedtægterne er valg hvert 2. år. Dog kan der opstilles nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, da antallet af bestyrelsesmedlemmerne ikke har noget det maksimale antal jf. vedtægterne.
 6. Valg af revisor.
 7. Fastlæggelse af medlemskontingent.
 8. Behandling af fremsatte forslag til dagsordenen.
  Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 29. august 2023 via mail: kontakt@pah.dk
 9. Eventuelt.

Meld dig ind i dag.

Meld dig ind i PAH Patientforeningen, og støt op om det arbejde vi gør for PAH patienter og deres pårørende.